Hankkeet

Koillismaan seudun muisti ry. hallinnoi STEA:n (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) rahoittamaa hanketta:

Ota koppi-hanke: Työikäisenä (alle 68-vuotiaana) muistisairauteen sairastuneiden ja heidän läheistensä osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseen ryhmätoiminnan hybridimallilla sekä  verkostoyhteistyöllä .  Hankkeen toiminta-aika syksystä 2021 vuoden 2024 syksyyn saakka.
Ota koppi -verkkovalmennushanke - Voimavaroja, osallisuutta ja vertaisuutta työikäisenä muistisairauteen sairastuneille ja heidän läheisilleen. Hankkeessa kehitetään työikäisenä (alle 68-vuotiaana) muistisairauteen sairastuneiden ja heidän läheistensä, myös nuorten, osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseen sekä eriarvoisuuden vähentämiseen pohjautuva järjestölähtöinen toimintamalli.

Kehitetään ryhmätoiminta hybridimallina (läsnä+etä):
1. yksinasuville muistisairaille ja heidän läheisilleen
2. muistisairaille ja puolisoille
3. muistisairaiden lapsille (nuorille)
Tällä mallilla mahdollistetaan tiedonjakaminen muistisairaudesta ja vertaistuen tarjoaminen.

4. Tahot, jotka kohtaavat työssään muistisairaita ja heidän läheisiä (julkinen ja yksityinen SoTe-sektori): tiedonjakaminen ja yhteydenottomallin kehittäminen.
5. Työyhteisöt, työntekijät ja ammattijärjestöt: osallistujat omaksuvat uuden kansalaistaidon muistisairauksista ja muistisairaan kohtaamisista, mikä ilmenee ajattelun ja toiminnan muutoksena (suvaitsevaisuus ja ymmärtäväisyys)
6. Kuntalaiset; järjestetään tilaisuuksia ja muistikummi-koulutuksia stigman vähentämiseksi

Tarkoituksena on mm. saada voimavaroja, osallisuutta ja vertaisuutta arkeen. Toiminta on avointa Posion, Taivalkosken ja Kuusamon asukkaille. Jos haluat kuulla millaista toimintaa on tulossa, haluat osallistua tuelvaan toimintaan tai voit välittää tietoa läheisellesi ja tuttavalle, työkaverille -ota yhteyttä ja kysy lisää. Asiaan liittyvät ideat, ajatukset ja yhteistyökuviot ovat myös tervetulleita.

Tuuhan Völöjyyn -hanke (2017-10/2021) ja Ota koppi -hanke (08/2021-08/2024)
Projektikoordinaattori Elina Kemppainen (09/2020 alkaen)
p. 040 751 2175
hanke(at)koillismaanseudunmuisti.fi

Ota koppi -hanke (08/2021-08/2024)
Projektiasiantuntija Henna Åberg
p. 040 758 1477
otakoppihanke(at)koillismaanseudunmuisti.fi

Ota koppi -hankkeen ohjausryhmän jäsenet:
Ulla Ingalsuo-Laaksonen, kulttuurijohtaja, Kuusamon kaupunki (puheenjohtaja)
Kerttu Lohilahti, eläkeläinen/sosiaalityöntekijä, Posio (varapuheenjohtaja)
Pauliina Atsinki, palveluohjaaja ja läheinen, Pohde/Koillismaa (09/2023 saakka)
Ulla Kaikkonen, asiantuntija, Kiinni elämässä -työikäistoiminta, Oulun seudun muistiyhdistys ry. /muistiluotsikeskus
Kirsti Karvonen, Koillismaan seudun muisti ry:n puheenjohtaja
Kirsi Mustaniemi, muistikoordinaattori, Pohde/Koillismaa
Minna Peltonen, osallisuuskoordinaattori, Pohde/Koillismaa (09/2023  alkaen)
Anita Pohjanvuori, asiantuntija/työikäisten muistisairaiden hoito- ja palvelujärjestelmä, Muistiliitto

Ohjausryhmän kokoukset:
maanantaina 18.3.2024 klo 9-11 Kumppanuustalo Nuotassa, kokoustila Siula.

Koillismaa Region Memory Association manages a project funded by STEA (Funding Centre for Social Welfare and Health Organisations):

Ota Koppi (Catch) project: Promoting inclusion and equality of working-age (under 68) people with dementia and their relatives through a hybrid model of group activities and network cooperation. The project will run from the autumn of 2021 until the end of 2023.

Ota Koppi online coaching project – Resources, inclusion and equality for working-age people with dementia and their relatives. The project will develop an organisation-oriented operating model based on the promotion of inclusion and equality and the reduction of inequity of working-age (under 68) people with dementia and their relatives, including young people.

Group activity is developed as a hybrid model (present and remote):
1. for people with dementia living alone and their relatives
2. for people with dementia and their spouses
3. for children (young people) of people with dementia

This model enables the sharing of information about dementia and the provision of peer support.

4. Those who encounter people with dementia and their relatives in their work (public and private social work and health sector): sharing information and developing a model for
contacting.

5. Work communities, employees and professional organisations: participants acquire a new civic skill regarding dementia and encountering people with dementia, which manifests itself in a change in thinking and action (tolerance and understanding)

6. Municipal citizens: events and dementia friend trainings are organised to reduce stigma

The purpose is, e.g. to gain resources, inclusion and equality in everyday life. The activities are open for residents of Posio, Taivalkoski and Kuusamo. If you want to hear what kind of activities are coming up, if you want to participate in future activities or if you are able to pass on information to your relatives, acquaintances or colleagues – contact us and ask for further information. Ideas, thoughts and cooperation suggestions related to the topic are also welcome.

Päättyneet hankkeet:

Tuuhan Völöjyyn oli Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (Stea) rahoittama ja Koillismaan Seudun Muisti ry:n hallinnoima vuosina 2017-2021 kehittämisavustuksella toimiva hanke. Toiminta-alueena oli Kuusamon, Taivalkosken ja Posion kunnat. Keskeisenä kehittämisenä oli luoda toimintaa muistisairautta sairastavan ja läheisen tueksi kylillä luonnon ja kulttuurin keinoin. Hanke on loppunut syksyllä 2021, mutta hankkeessa luotu toiminta luonnon ja kulttuurin keinoin ja sivukylillä jatkuu osittain.
Yhteistyökumppaneita muistisairaiden ja läheisten lisäksi olivat erilaiset taide- ja kulttuuriyhdistykset ja kyläyhteisöt kolmen kunnan alueelta. 

Muistisairaus voi heikentää ihmisen kykyä ilmaista itseään ja tulla täten ymmärretyksi. Sairaus vähentää oma-aloitteisuutta ja voi murentaa itsetuntoa. Asuminen omassa, tutussa ympäristössä lisää ihmisen toimijuutta, turvallisuuden tunnetta sekä yhteenkuuluvuutta. Muistisairailta ja läheisiltä tulee kuitenkin viestiä, että ystävät ja tuttavat kaikkoavat ympäriltä, naapurit eivät enää piipahda kylässä eikä kyläilykutsuja tule sen jälkeen, kun muistisairaus on diagnosoitu jollekin perheenjäsenistä. Myös harrastukset voivat jäädä joko muistisairauteen sairastuneen itsensä päätöksellä, kyytiongelmien vuoksi tai harrastus on sen laatuinen, että sen asettamat vaatimukset osoittautuvat muuttuneessa tilanteessa muistisairauteen sairastuneelle ylivoimaisiksi.

Muistisairaus etenee kuitenkin hitaasti ja sairauden varhaisessa vaiheessa saadun diagnoosin ja sopivan lääkityksen avulla muistisairauteen sairastuneella ihmisellä on hyvinkin paljon toimintakykyä jäljellä. Usein siinä tarvitaan muiden apua ja tukea, rinnalla kulkijaa, jotta se sopiva ja muistisairaalle itselleen mielekäs toiminta löytyy ja siihen osallistuminen mahdollistuu. Kaikkea ei voi myöskään sälyttää läheiselle. Läheinen huolehtii usein jo monista asioista arjen sujumiseksi ja tarvitsee yhtä lailla apua, tukea sekä lepohetkiä jaksamisekseen. Muistisairauteen sairastuneella ihmisellä ja hänen läheisellään on oikeus elää mahdollisimman omannäköistä elämää sairaudestaan huolimatta.

Luonnolla, taiteella ja kulttuurilla on monenlaisia suotuisia vaikutuksia ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja näitä keinoja hyödynnetään Tuuhan Völöjyyn- hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisätietoja toiminnasta ja ryhmistä toimintaa-sivuston alla. Tule mukaan myös vapaaehtoiseksi järjestämään toimintaa tai vaikkapa toimimaan muistikaverina, luontoystävänä tai kulttuurikummina.

Hanke on tehnyt aiesopimukset eri kulttuuri- ja kyläyhdistysten kanssa. Pilottikylinä toimivat Kuusamon, Taivalkosken ja Posion taajamien lisäksi Vuotunki/Määttälänvaara ja Kuolion kylät Kuusamosta, Lohirannan kylä Posiolta sekä Metsäkylä Taivalkoskelta. Yhdistyksistä mukana ovat Kuusamon Taidetuki ry, Kuusamon Senioritanssijat ry ja Kuusamon matkailuoppaat. Lisäksi yhteistyökumppaneita ovat Kuusamon seurakunta, Koillismaan Seudun Omaiset ja läheiset ry, Kuusamon kaupunki sekä Vanhassa vara parempi- hanke.

Pilottikylille ja taajamiin perustetaan kehittämisryhmät, joiden kanssa rakennetaan kullekin kylälle yksilöllinen toimintakulttuuri, joka jää elämään ja kehittymään hankkeen päättymisen jälkeen. Toiminnasta lisätietoja löydät esimerkiksi näiltä nettisivuilta, yhdistyksen Facebook -sivuilta ja soittamalla.

Elina Kemppainen, projektikoordinaattori (09/2020 alkaen), aiemmin Eine Korhonen ja Raija Hietala
puhelin: 040 751 2175  
sähköposti: hanke(ät)koillismaanseudunmuisti.fi

Tuuhan völöjyyn -hankkeen ohjausryhmän jäsenet:
Ulla Ingalsuo-Laaksonen, ohjausryhmän puheenjohtaja, Kuusamon Taidetuki ry, kulttuurijohtaja, Kuusamon kaupunki
Anne Vanttaja, diakoni, Kuusamon seurakunta
Taina Laakso, asiantuntija (järjestötyö, Pohjois-Suomi), Muistiliitto
Minna Kaltio, muistiluotsi/muistiasiantuntija (vapaaehtoistyö), Oulun seudun muistiyhdistys ry.
Pirkko Määttä, hyvinvointikoordinaattori, Kuusamon kaupunki
Reijo Palosaari, Vuotungin maamiesseura, Kuusamo
Helena Palosaari, Kuusamo-seura
Reijo Ronkainen, Koillismaan seudun muisti ry
Arto Veteläinen, Kuolion kylät, Kuusamo
Kirsti Karvonen, Koillismaan seudun muisti ry
Kerttu Lohilahti, Lohirannan kylä, Posio
Sanna Vääräniemi, Metsäkylä, Taivalkoski
Suoma Määttä, Kokemusasiantuntija, 11/2020 lähtien Liisa Kinnunen
Salme Määttä, Omaisjäsen